Shuta Shinoda

Hackney Road Studios/Strongroom

Upgrade Private mixing studio plug-in: Soundtoys Native Effect V4

More Plug-in for Private mixing studio.
Sound Toys:  http://www.soundtoys.com

Crystallizer V4
Decapitator V4
EchoBoy V4
FilterFreak V4
PanMan V4
PhaseMistress V4
Speed V4
Tremolator V4

Phew, I need a couple of days to fiddle around with them!